OUDERVERENIGING


Op Mariadonk is een actieve Oudervereniging (OV) die alle jaarlijkse activiteiten helpt organiseren. De oudervereniging organiseert jaarlijks diverse activiteiten zoals: sinterklaasviering, kerstviering, carnaval etc.
Eén keer per jaar bent u welkom om bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn. Deze datum staat vermeld op de informatiekalender van de school.

De jaarlijkse ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar tegelijkertijd ook noodzakelijk om de organisatie van bovenstaande activiteiten te kunnen bekostigen. In de brochure "De ouderbijdrage: verplicht vrijwillig" of op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt aangegeven, dat de school een ouderbijdrage mag vragen voor activiteiten die niet tot het gewone onderwijs horen.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op € 35 per kind. Aan het begin van het schooljaar ontvangt uw kind hiervoor een brief vanuit de oudervereniging. Voor nieuwe kinderen die gedurende het schooljaar instromen, adviseren wij u contact op te nemen met de oudervereniging. In de inschrijfmap die u ontvangt wanneer u uw kind aanmeldt is hierover ook een brief opgenomen. 
De ouderbijdrage moet voor 1 oktober zijn voldaan.

Betalen kan op Rabobankrekening NL24 RABO 0144 3130 22
t.n.v. Oudervereniging Mariadonk
Onder vermelding van naam kind(eren) en groep.

Als u geen lid wordt van de oudervereniging kan uw kind uitgesloten worden van bepaalde activiteiten.
Ons uitgangspunt is echter dat alle kinderen op Mariadonk kunnen en mogen deelnemen aan alle activiteiten.
Er zijn mogelijkheden om u als ouders te helpen bij het voldoen van de ouderbijdrage.

Wanneer u door omstandigheden niet de mogelijkheid heeft om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, verwijzen wij u naar stichting leergeld. Stichting leergeld toets of u al dan niet in aanmerking komt voor een vergoeding.
Via deze website verstrekken wij meer informatie over stichting leergeld: 
https://www.leergeld.nl/

Voor het maken van eventuele betaalafspraken kunt u terecht bij de penningmeester van de oudervereniging.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de  oudervereniging: marzeg.ov@borgesius.net