OUDERVERENIGING


Op Mariadonk is een actieve Oudervereniging (OV) die alle jaarlijkse activiteiten helpt organiseren. De oudervereniging organiseert jaarlijks diverse activiteiten zoals: sinterklaasviering, kerstviering, carnaval etc.
Eén keer per jaar bent u welkom om bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn. Deze datum staat vermeld op de informatiekalender.

De jaarlijkse ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig maar tegelijkertijd ook noodzakelijk om de organisatie van bovenstaande activiteiten te kunnen bekostigen. In de brochure “De ouderbijdrage: verplicht vrijwillig” of op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt aangegeven, dat de school een ouderbijdrage mag vragen voor activiteiten die niet tot het gewone onderwijs horen.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 is vastgesteld op € 22,50 per kind. Voor nieuwe kinderen vanaf januari is 
het
€ 12,50. De ouderbijdrage moet voor 1 oktober betaald worden.

Betalen kan op Rabobankrekening NL24 RABO 0144 3130 22
t.n.v. Oudervereniging Mariadonk
Onder vermelding van naam kind(eren) en groep.

Als u geen lid wordt van de oudervereniging kan uw kind uitgesloten worden van bepaalde activiteiten.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de  oudervereniging: marzeg.ov@borgesius.net