OUDERVERENIGING


Op Mariadonk is een actieve Oudervereniging (OV) die alle jaarlijkse activiteiten helpt organiseren. De oudervereniging organiseert jaarlijks diverse activiteiten zoals: sinterklaasviering, kerstviering, carnaval etc.
Eén keer per jaar bent u welkom om bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn. Deze datum staat vermeld op de informatiekalender.

De jaarlijkse ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar tegelijkertijd ook noodzakelijk om de organisatie van bovenstaande activiteiten te kunnen bekostigen. In de brochure "De ouderbijdrage: verplicht vrijwillig" of op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt aangegeven, dat de school een ouderbijdrage mag vragen voor activiteiten die niet tot het gewone onderwijs horen.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op € 35 per kind. Voor nieuwe kinderen die gedurende het schooljaar instromen, adviseren wij u contact op te nemen met de oudervereniging.

De ouderbijdrage moet voor 1 oktober zijn voldaan.

Betalen kan op Rabobankrekening NL24 RABO 0144 3130 22
t.n.v. Oudervereniging Mariadonk
Onder vermelding van naam kind(eren) en groep.

Als u geen lid wordt van de oudervereniging kan uw kind uitgesloten worden van bepaalde activiteiten.

Wanneer u door omstandigheden niet de mogelijkheid bent om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, verwijzen wij u naar stichting leergeld. Stichting leergeld toets of u al dan niet in aanmerking komt voor een vergoeding.
Op onze website verstrekken wij meer informatie over stichting leergeld.
Voor het maken van eventuele betaalafspraken kunt u terecht bij de penningmeester van de oudervereniging.


Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de  oudervereniging: marzeg.ov@borgesius.net