MISSIE EN VISIE

Basisschool Mariadonk stippelt voor de komende schoolplanperiode 2022-2026 een duidelijke koers uit in het kader van het Kansrijk ontwikkelen van kinderen aansluitend bij de kernambities vanuit het koersplan van de Borgesiusstichting. Deze koers wordt vormgegeven vanuit onze aangescherpte missie, visie en kernwaarden.

Onderwijs bereidt kinderen voor op deelname aan een snel veranderende en nog onbekende toekomst. Basisschool Mariadonk is een school waar de kinderen met plezier naar toe gaan, waar ieder kind welkom is.  Op onze school wordt 'lekker in je vel zitten' net zo belangrijk gevonden als optimale leerresultaten, die per kind kunnen verschillen en waarmee in het onderwijs rekening wordt gehouden. 

Missie
Basisschool Mariadonk is een gemoedelijke dorpsschool waar, met een betrokken team in een plezierige sfeer, wordt gewerkt aan uitdagend onderwijs. Er is ruime aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven, waarbij goede opbrengsten worden nagestreefd. We willen onze leerlingen daarnaast niet alleen kennis bijbrengen, maar we stimuleren bij hen ook de ontwikkeling van vaardigheden van de 21e eeuw zoals: samenwerken, kritisch denken, een onderzoekende houding, digitale vaardigheden en probleemoplossend vermogen.

Het is onze taak om, samen met onze kinderopvangpartners, vanuit een gemeenschappelijke pedagogische en didactische visie kinderen in Zegge zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij van morgen in een veilige en prettige omgeving waarin ouders en leerlingen als volwaardig partner van de school participeren.

Mariadonk is continu in beweging. Als het bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs gaan traditie en vernieuwing op Mariadonk hand in hand. Onze slogan is niet voor niets: 'dorpsschool @nno nu'.

 

Visie

De maatschappij om ons heen is sterk en snel aan het veranderen, ook de coronacrisis heeft een grote impact (gehad) op de maatschappij en het onderwijs. We constateren dat het traditionele onderwijssysteem onvoldoende toereikend is om leerlingen adequaat te kunnen voorbereiden op de maatschappij van morgen en onderwijs op maat te kunnen bieden. Op basisschool Mariadonk vinden we dat ons onderwijs anders georganiseerd moet worden om beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van onze leerlingen, van onze leerkrachten, van de omgeving en van de maatschappij van morgen.

De maatschappij van morgen vraagt om deelnemers die goed kunnen samenwerken en communiceren, een onderzoekende houding aannemen, creatief zijn en kritisch kunnen denken, eigen keuzes durven te maken, digitaal vaardig zijn en hun eigen talenten optimaal kunnen ontplooien. Het ontdekken en ontwikkelen van burgerschapsvaardigheden is daarbij een vereiste.

Wij geloven dat leerlingen op Mariadonk zich optimaal kunnen ontwikkelen door middel van een, door leerkrachten-kind-ouders, zoveel mogelijk op maat afgestemde kindgerichte aanpak voor de basisvakken en het aanbieden van groepsdoorbroken thematisch onderwijs volgens de didactiek van Onderzoekend & Ontwerpend leren. Hierbij wordt een verbinding gelegd tussen de wereldoriëntatie vakken, Wetenschap & Technologie, creatieve vakken en taalonderwijs en is er tevens ruimte voor het maken van eigen keuzes en het ontdekken/ontwikkelen van talenten.
Het leerstofjaarklassensysteem is hierbij slechts leidend als middel om groepen te formeren, maar niet voor de organisatie van ons onderwijs.

Basisschool Mariadonk ziet het als haar pedagogische taak om ervoor te zorgen dat leerlingen zo adequaat mogelijk voorbereid worden op de maatschappij van morgen in een prettige en veilige schoolomgeving en hanteert schoolbreed de SWPBS aanpak (School Wide Positive Behavior Support). Deze aanpak leert, stimuleert en beloont het gewenst gedrag van leerlingen middels schoolbrede afspraken en werkwijzen. 

Binnen ons onderwijs, met een focus op het thematisch Onderzoekend & Ontwerpend leren en onze SWPBS aanpak, wordt wereldburgerschapsonderwijs doelgericht-samenhangend-herkenbaar-meetbaar geïmplementeerd en gezien als een integraal onderdeel van ons onderwijsaanbod.

De volgende kernwaarden staan centraal in het realiseren van onze missie en visie:

Kernwaarden

Mariadonk is een gemeenschap van mensen, groot en klein. Iedereen komt de school binnen met zijn of haar talenten. Ieder mens is uniek en mag zich binnen zijn of haar mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer er binnen de school als gemeenschap een gevoel van veiligheidrespect  en verantwoordelijkheid  is voor elkaar. Dan is optimale persoonsvorming mogelijk.
 

Onze kernwaarden zijn: 'Samen, Inspirerend, Betrokken'
 

Samen:
Samen kunnen werken met alle leerlingen van de school is bij ons een vanzelfsprekendheid. Leerlingen van alle leeftijden leren en werken samen en zijn samen verantwoordelijk voor onze school. Het leren samenwerken speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Ook de professionals binnen onze school werken samen aan het optimaal vormgeven en ontwikkelen van het onderwijs. De school vindt een goede, intensieve samenwerking met onze partners en met ouders, leerlingen en extern betrokkenen van groot belang.

Inspirerend:
Onze leerlingen krijgen inspirerend onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Vakoverstijgend thematisch Onderzoekend & Ontwerpend leren speelt een belangrijke rol en de leerlingen hebben de mogelijkheid om leerstof op inspirerende, flexibele leerplekken te verwerken. Wij laten onszelf graag inspireren door de wereld om ons heen en sluiten aan bij de actuele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Betrokken:
Onze leerlingen zijn intensief betrokken bij hun eigen leerproces, zij zijn mede-eigenaar van de inhoud, planning, vorm en organisatie van het onderwijs wat zij genieten door middel van de kindplannen. Er worden kind-leergesprekken gevoerd en bewezen effectieve interventies ingezet om de betrokkenheid bij het leerproces te vergroten. De school is nauw betrokken bij de omgeving en ziet de omgeving ook graag betrokken bij de school.

Logo

Het logo bestaat uit de doorsnede van een boom waardoor je de jaarringen ziet welke groei en ontwikkeling van kinderen tot uitdrukking brengen. De kleuren komen terug in de huisstijl van ons kindcentrum. De kleur oranje staat voor 'het jonge kind' en de vleugel van onze kinderopvangpartners wat samensmelt met de onder-/middenbouw (bruin) en vervolgens met de bovenbouw (groen) van de basisschool. De kleur groen staat tevens voor duurzaam en dat wil onze school natuurlijk uitdragen. Dit legt de relatie met de gemeente Rucphen,  een groene gemeente.
 

Dorpsschool @nno nu

Dorpsschool staat voor de school in een dorp, daar heeft iedereen meteen een beeld bij van kleinschalig, vertrouwd, verbondenheid, van ons etc.

Met @nno nu brengen we tot uitdrukking dat onze school juist van deze tijd is. Het kan ook gelezen worden als een soort belofte naar ouders, kinderen en onszelf. Het onderwijs ontwikkelt zich continu en gaat met z'n tijd mee, wij doen dit ook. Deze groei en ontwikkeling is weer een verwijzing naar ons logo, de jaarringen van de boom die datzelfde symboliseren.