SchoolWide Postive Behavior Support (SWPBS)

Basisschool Mariadonk is een SWPBS-school.

SWPBS (afgekort tot PBS) is een werkwijze welke zich volgens een doelmatige, schoolbrede aanpak richt op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

PBS Kernwaarden van onze school zijn: Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid.

De kracht van PBS is dat het een schoolbrede werkwijze is waarin alle bij de school betrokken kinderopvangpartijen Kober, SKM en de jeugdprofessional participeren. Zodoende ontstaat er binnen de gehele brede school duidelijkheid over het gedrag wat van kinderen verwacht wordt en hoe hiermee omgegaan dient te worden.

Het team vergadert periodiek over PBS om de voortgang en borging van dit traject te monitoren.
Naar aanleiding van deze vergaderingen worden aandachtspunten en acties uitgezet.

De nadruk van PBS ligt op het stimuleren en belonen van positief gedrag, echter is er uiteraard ook aandacht voor het ongewenst gedrag. Er gelden schoolbrede afspraken over hoe gewenst gedrag van de kinderen beloond wordt en hoe om te gaan met ongewenst gedrag. 

Er zijn schoolbrede gedragsverwachtingen opgesteld waar iedereen zich in de school en in de klas aan houdt. Per periode van enkele weken staat een bepaalde ruimte of onderwijssituatie centraal in de klas, dit kan per klas verschillend zijn afhankelijk van de behoefte van de groep. De leerkracht stelt de ouders middels het ouderportaal op de hoogte wat de afspraken van de betreffende periode zijn.

Het is erg prettig wanneer alle bij de opvoeding van de kinderen betrokken personen op de hoogte zijn van de afspraken welke gelden op school en tevens zelf het goede voorbeeld geven. 

In de matrix 'gedragsverwachtingen ruimtes in de school' en de matrix 'gedragsverwachtingen in de klas' kunt u lezen wat de afspraken zijn welke voor alle kinderen op de school gelden.

Kijkt u voor meer specifieke informatie over de gedragsaanpak op www.swpbs.nl