MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad (MR). Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

De MR bestaat uit leden van het personeel en uit vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers. De leden van de MR worden jaarlijks rechtstreeks gekozen voor een periode van twee jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de data zijn opgenomen in de kalender van de school.

De MR bestaat vanaf schooljaar 2023-2024 uit:
  • Karel Smits (O)
  • Anne-Marie van Eekelen (O)
  • Wietske Huiberts (O)
  • Fleur Dingenouts (P)
  • Iris Jorna (P), secretaris
  • Marte Traats (P)