GESCHIEDENIS

Over een eigen school in Zegge wordt voor het eerst gesproken rond 1700. Tot 1815 hebben zowel katholieken als hervormden het onderwijs in het dorp verzorgd. In 1815 wordt een openbare school gebouwd die dienst heeft gedaan tot 1926. Toen kocht het kerkbestuur de school en liet in het midden van het dorp een nieuwe school bouwen, de Aloysiusschool. Omdat de oude school gemengd was geweest, werd de Aloysiusschool dat ook. Maar het kerkbestuur, tevens schoolbestuur, vroeg in 1930 aan de zusters Franciscanessen te Oudenbosch of er niet een meisjesschool opgericht kon worden. Dit verzoek werd gehonoreerd en de Mariaschool was een feit.

In 1975 wordt gestart met de nieuwbouw van het Mariaschoolcomplex. Het oude klooster wordt gesloopt, alsook een gedeelte van de school. Alleen het achterste gedeelte van de school blijft staan en wordt gerenoveerd. In augustus 1977 zijn alle werkzaamheden voltooid. Alle Zegse kinderen gaan voortaan naar één gebouw: Mariadonk.

In 1977 wordt de Stichting Katholiek Onderwijs Zegge opgericht. Deze stichting houdt op te bestaan op 01-01-1997. Alle katholieke scholen binnen de gemeente Rucphen vallen dan onder het bestuur van de Professor Gielenstichting. Dit bestuur treedt op als bevoegd gezag en bepaalt het algemeen beleid voor genoemde scholen. Het bestuur wordt geadviseerd door het directieberaad Prof. Gielenstichting, waarin alle directeuren zitting hebben en de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad).

Per 01-01-2012 is de Prof. Gielenstichting gefuseerd met Het Barlake, een schoolbestuur met 12 scholen die in de gemeente Halderberge en Moerdijk liggen. 

Mariadonk maakt nu deel uit van de Borgesiusstichting. Het bestuurskantoor van is gevestigd in Oudenbosch. De Borgesiusstichting telt 17 basisscholen met zo'n 3200 leerlingen en ongeveer 325 medewerkers en 6 peuterspeelzalen.