Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het werken met deze meldcode is een wettelijke verplichting voor iedereen die werkt met kinderen.

Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Binnen alle scholen van de Borgesiusstichting wordt middels een stappenkaart gewerkt volgens het afwegingskader meldcode onderwijs, leerplicht/RMC. De stappenkaart van de Borgesiusstichting vindt u hier

In deze stappenkaart staan de school specifieke afspraken vermeld met betrekking tot de 5 te doorlopen stappen uit het afwegingskader en is een link naar het volledige afwegingskader opgenomen.

Juf Alexia Dekkers fungeert vanuit haar rol als intern begeleider en intern vertrouwenscontactpersoon van de school als eerste aanspreekpunt voor alle aspecten die te maken hebben met de meldcode.

Interne vertrouwenscontactpersoon

Onze school heeft twee interne vertrouwenscontactpersonen, dit zijn juf Alexia Dekkers, tevens intern begeleider, en juf Aukje Nooijens, leerkracht groep 7-8. Bij hun kunnen kinderen en ouders (en medewerkers) terecht met klachten en/of zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met leerkrachten of directie willen doen.

Juf Aukje is werkzaam op maandag t/m vrijdag en bereikbaar op: a.nooijens@borgesius.net
Juf Alexia is werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag  en bereikbaar op: a.dekkers@borgesius.net